top of page

2018

창원 효성 1공장 효성스퀘어 미디어 테이블

창원 효성 1공장 효성스퀘어 미디어 테이블 금속 설계, 제작 관리, 시공 감리 진행

자산 41.jpg
자산 39.jpg
자산 40.jpg
IMG_0266.JPG
IMG_5387.JPG
IMG_0243.JPG
IMG_5402.JPG
bottom of page